Työhyvinvointipalvelut

Organisaation menestys perustuu suorituskykyisiin ja tehokkaisiin tiimeihin. Suorituskykyiset ja tehokkaat tiimit rakentuvat ammattitaitoisista, motivoituneista ja hyvinvoivista yksilöistä. Katja Noponen Oy:n työnhyvinvointipalveluiden avulla organisaatio pystyy nostamaan sekä yksilöiden, että tiimien hyvinvointia ja tehokkuutta, joka lisää työn tuloksekkuutta.

TUTUSTU PALVELUIHIN

VALITSE PAIKKASI TYÖELÄMÄSSÄ

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisösovittelu on koulutetun asiantuntijamme ohjaama prosessi, jonka tarkoituksena on etsiä työyhteisössä esiintyvään konfliktiin tai ristiriitaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Sovittelumenettely voidaan toteuttaa kahden ihmisen välillä, eri kokoisessa tiimissä tai vaikka kokonaisen työyhteisön kesken. Sovitteluprosessin tavoitteena on ratkaista henkilöstöön liittyvät haastavat tilanteet ja kipukohdat niin, että henkilöstön jaksaminen, motivaatio ja työteho paranee.

Työyhteisösovittelu on tutkitusti tehokas tapa ratkoa solmukohtia. Työyhteisöjen sisäiset konfliktit vähentävät koettua työhyvinvointia, aiheuttavat sairauslomia sekä vähentävät työssä jaksamista ja motivaatiota. Työyhteisösovitteluprosessi kestää keskimäärin 3 kuukautta ja siihen sisältyy aloitusinfo, yksilö- tai yhteistapaamiset, mahdollinen sopimus sovinnosta sekä tarvittaessa seuranta. Jokainen prosessi voidaan toteuttaa yksilöllisesti organisaation ja henkilöstön tarpeisiin mukauttaen.

VALITSE PAIKKASI TYÖELÄMÄSSÄ

TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Työyhteisövalmennus kehittää tiimin keskinäistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä. Se sopii erityisen hyvin sisäiseen muutostilanteeseen, uuden tiimin muodostumisvaiheeseen tai yhteistyön haasteisiin. Palvelu sisältää työyhteisövalmentajan tuen työyhteisön kehittämisprosessiin, ajankohtaista tietoa tiimin toiminnasta ja kehityskohteista sekä uusia toimintamalleja henkilöstön sitouttamiseen ja onnistumisen varmistamiseen.

VALITSE PAIKKASI TYÖELÄMÄSSÄ

COACHING-PALVELUT

Coaching-palvelut ovat tarkoitettu työntekijöiden sitouttamiseen, motivointiin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Hyvinvoivan henkilöstön avulla tavoitteiden asetanta ja niiden saavuttaminen helpottuu, jolloin tulokset luonnollisesti kasvavat. Valmennusprosessit kehittävät osallistujien valmiuksia johtaa omaa työtään. Näin valmennettava vahvistaa ymmärrystään omasta roolistaan hyvinvointinsa ylläpidossa ja sen kehittämisessä yhdessä työnantajansa kanssa. Coaching voidaan toteuttaa ryhmävalmennuksena tai yksilövalmennuksena.

Muutosvalmennuksella tuetaan muutosten läpivientiä. Se voidaan toteuttaa sekä ryhmille että yksilöille ja valmennus voidaan liittää osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta. Muutosvalmennus tarjoaa työkaluja muutoksessa onnistumiseen ja hyödyntää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelytapaa.

Kasvuvalmennus valmentaa työntekijöitä optimoimaan oman potentiaalinsa. Työntekijät oppivat hyödyntämään omia voimavarojaan ja valjastamaan piilevän osaamisensa hyötykäyttöön. Kasvuvalmennus auttaa työntekijöitä nostamaan suorituskykyään korkeammalle tasolle ja näin saavuttamaan tavoitteet nopeammin ja tehokkaammin.

Resilienssivalmennuksen ja treenin avulla työntekijät oppivat tehokkaimmat ja nopeimmat sekä helposti omaksuttavat työkalut henkisen kuorman hallintaan. Valmennuksen ja harjoittelun myötä työntekijöiden suorituskyky kasvaa ja he pysyvät toiminta- ja palautumiskykyisinä kuormittavissa tilanteissa. Palveluun on mahdollista yhdistää Firstbeat -mittaus, kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin kartoittamiseksi.

Mahdollisuus yhdistää palveluun firstbeat-teknologiaa kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin ymmärryksen saavuttamiseksi.

VALITSE PAIKKASI TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYSPALVELU

Kun työnantajalle tai sen edustajana toimivalle esimiehelle esitetään epäilys tai syyte epäasiallisesta kohtelusta, häirinnästä tai kiusaamisesta, on siihen reagoitava kohtuullisen ajan kuluessa. Saatuaan tiedon työnantajan tulee ensin selvittää puolueettomasti tilanne ja tapahtumien kulku.

Selvitys on asianomaisten kuulemistilaisuus, jossa selvitetään, mitä sellaista on tapahtunut, jonka nojalla epäily epäasiallisesta kohtelusta, häirinnästä tai kiusaamisesta on esitetty. Ulkopuolinen, puolueeton selvittäjä käy asianomaisten kanssa läpi tilanteet ja tapahtumat, jotka ovat antaneet aiheen esittää epäilyn häirintäkokemuksesta tai -havainnosta. Selvityskeskustelusta laaditaan muistio, joka annetaan tiedoksi osallistujille ja työnantajalle. Selvityksen jälkeen työnantaja päättää, antaako epäilys aihetta jatkotoimille. Ulkopuolinen selvittäjä voi antaa suosituksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä, mutta vastuu ja päätösvalta asiassa on tällöinkin työnantajalla.
VALITSE PAIKKASI TYÖELÄMÄSSÄ

YKSILÖ- ja RYHMÄTYÖNOHJAUS – Voimavaroja työhyvinvointiin

Työnohjaus toimii erinomaisesti sekä työhyvinvointia lisäävänä että psykofyysissosiaalista kuormittumista ehkäisevänä palveluna. Työnohjaus on ajankohtaista viimeistään silloin, kun työntekijän työssä jaksaminen ja työstä suoriutuminen vaikeutuu olennaisesti, aiheuttaen uhkan sairauslomalle siirtymiseen.

Työnohjaus on yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu oppimisprosessi, joka auttaa osallistujaa löytämään kuormittumista vähentäviä ja työhyvinvointia lisääviä ajattelu- ja toimintamalleja.

Työnohjaus sopii sekä akuutteihin tilanteisiin että organisaation pitkän tähtäimen työhyvinvointisuunnitelmaan. Esimiesten ja johdon työnohjaus toimii erinomaisena reflektiivisenä työvälineenä, kun halutaan ymmärtää ja kehittää omaa ammatillista roolia. Työnohjausprosessin suositeltu kokonaiskesto on henkilön ja ryhmän tilanteen mukaan puolesta vuodesta kahteen vuoteen.

Työkykyjohtaminen osana henkilöstöstrategiaa

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.

Minka Ritari
palvelujohtaja
minka.ritari(at)katjanoponen.fi
p. 050 594 9533

Ota yhteyttä

Viestin lähetys onnistui.
Viestisi lähettämisessä tapahtui virhe. Yritä uudelleen myöhemmin.